Publikácia o lesnej železnici Spišská Belá-Lendak

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. získali dotáciu vo výške 3 000 Eur v rámci výzvy poslancov PSK 2022 v programe Kultúra a podprograme 2.3 – KULTÚRA – bežné (neinvestičné)  výdavky na realizáciu  projektu „ Publikácia o lesnej železnici Spišská Belá-Lendak“. Cieľom projektu bolo vydanie publikácie o jedinej lesnej železnici na Hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka, ktorá smerovala zo Spišskej Belej cez Šarpanec až do Lendaku. Táto lesná železnica bola v medzivojnovom období významným lesníckym dopravným prostriedkom,  predstavovala symbol pokroku, pozdvihla úroveň celého regiónu a bola prínosom pre miestnych obyvateľov. V publikácii sa čitatelia dozvedia o myšlienke vzniku tejto železnice, o jej výstavbe, technických údajoch a tiež o ukončení jej činnosti. Vďaka autorom sa tam nachádzajú doposiaľ nepublikované údaje a fotografie. Zaujímavosťou sú spísané spomienky obyvateľov zo Spišskej Belej, Lendaku a Ždiaru, ktorí si ešte niečo pamätajú z obdobia fungovania lesnej železnice či už z rozprávania rodičov, starých rodičov, alebo známych.

Prostredníctvom publikácie sa nám podarí dostať do povedomia obyvateľov výnimočnosť tejto lesnej železnice a uchovať tak jej samotný význam pre ďalšie generácie.