Hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie nezávislou organizáciou. U nás to vykonávajú Lesy SR š. p. Banská Bystrica. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálnom a sociálnom prínose a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. Lesy mesta Spišská Belá s. r. o. sa prihlásili na certifikáciu lesného majetku prostredníctvom certifikačnej schémy PEFC v roku 2005. Pristúpením k certifikácii lesov sa každý účastník certifikačného procesu – vlastník alebo užívateľ lesa – zaväzuje, že užívané lesné zdroje bude obhospodarovať udržateľne, s cieľom neustáleho zlepšovania ich kvality. Znamená to, že pre plnenie rámcových záväzkov kritérií slovenského systému certifikácie lesov musí mať vypracované a udržiavané – schválené štatutárnym orgánom, priebežne aktualizované a archivované riadiace dokumenty a záznamy.