PESTOVATEĽSKÁ
ČINNOSŤ
Lesy mesta v roku 2019 obnovili kalamitami zničené
územie na ploche 45,94 ha
OCHRANA LESA Zachovávanie princípov trvalo udržateľného
obhospodarovania mestských lesov
PRÍRODA je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás,
ale my bez nej nie

Hlavná činnosť mestských lesov Spišská Belá

  • Hospodárenie v mestských lesoch v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 a jeho noviel a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a jeho noviel
  • Produkcia sadeníc a semenáčikov lesných drevín na obnovu lesných porastov, pestovaných v lesných škôlkach – Šarpanec, Fľak
  • Predaj dreva a ostatných lesných produktov
  • Vykonávanie prác v pestovnej , ťažbovej činnosti a ochrane lesa
  • Ochrana pred požiarmi a protipožiarna prevencia
  • Údržba lesných ciest a zvážnic
  • Výstavba a údržba chodníkov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie mestských lesov
  • Zabezpečenie odbornej správy lesov
  • Zabezpečenie osobitých úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia

Lesný obvod Výmera v ha
Fľak 1745,14
Lendak 988,8
Ždiar 1951,44
Spolu 4685,38

Pestovná činnosť

Lesy mesta v roku 2019 obnovili kalamitami zničené územie na ploche 45,94 ha, z toho 38,64 ha umelá obnova zalesňovaním a 7,3 ha prirodzené zmladenie a vysadili 177000 sadeníc lesných drevín buk – 83600, borovica  9500, jedľa 35200, jelša 9600, smrekovec 22800, smrek 20500 kusov, lipa 3400 kusov, brest 2000 kusov. Ďalej sme vykonali 472 ha ochrany mladých lesných porastov proti burine a zveri, 2100 bm oplôtkov, 208 ha prerezávok a prípravu plôch na obnovu lesa na ploche 73,4 ha.

Ochrana lesa

v roku 2019 sme mali nainštalovaných 52 kusov feromónových lapačov a 100 m3 klasických lapákov na monitoring podkôrneho hmyzu

Ťažba činnosť

v roku 2019 sme spracovali vetrovú kalamitu v objeme 6407 m3, huby 36m3 a lykožrútovú kalamitu v objeme 7433 m3. Výchovnú úmyselnú ťažbu sme vykonali na ploche 14,9 ha.
Menu