Aktuality mestských lesov Spišská Belá

Hlavná činnosť mestských lesov Spišská Belá

  • Hospodárenie v mestských lesoch v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 a jeho noviel a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a jeho noviel
  • Produkcia sadeníc a semenáčikov lesných drevín na obnovu lesných porastov, pestovaných v lesných škôlkach – Šarpanec, Fľak
  • Predaj dreva a ostatných lesných produktov
  • Vykonávanie prác v pestovnej , ťažbovej činnosti a ochrane lesa
  • Ochrana pred požiarmi a protipožiarna prevencia
  • Údržba lesných ciest a zvážnic
  • Výstavba a údržba chodníkov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie mestských lesov
  • Zabezpečenie odbornej správy lesov
  • Zabezpečenie osobitých úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia

Lesný obvod Výmera v ha
Fľak 1745,14
Lendak 988,8
Ždiar 1951,44
Spolu 4685,38

Pestovná činnosť

Lesy mesta v roku 2022 obnovili kalamitami zničené územie na ploche 60,70 ha, z toho 56,65 ha umelá obnova zalesňovaním a 4,05 ha prirodzené zmladenie a vysadili 243 200 sadeníc lesných drevín buk – 134 500, borovica  5550, jedľa 69 000, jelša 4000, smrekovec 14 900, smrek 8 850, brest 800, javor  4700 kusov. Ďalej sme vykonali 252 ha ochrany mladých lesných porastov proti burine a zveri, 7450 bm oplôtkov, 226 ha prerezávok a prípravu plôch na obnovu lesa na ploche 68,10 ha.

Ochrana lesa

v roku 2022 sme mali nainštalovaných 20 kusov feromónových lapačov, 30 m3 klasických lapákov na monitoring podkôrneho hmyzu a z vetrovej kalamity sme využili 200 m3 ako klasický lapak.

Ťažba činnosť

v roku 2022 sme spracovali vetrovú kalamitu v objeme 2340 m3 a lykožrútovú kalamitu v objeme 6574 m3. Výchovnú úmyselnú ťažbu sme vykonali na ploche 18,50 ha v množstve 332 m3.