Aktuality mestských lesov Spišská Belá

Hlavná činnosť mestských lesov Spišská Belá

  • Hospodárenie v mestských lesoch v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 a jeho noviel a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a jeho noviel
  • Produkcia sadeníc a semenáčikov lesných drevín na obnovu lesných porastov, pestovaných v lesných škôlkach – Šarpanec, Fľak
  • Predaj dreva a ostatných lesných produktov
  • Vykonávanie prác v pestovnej , ťažbovej činnosti a ochrane lesa
  • Ochrana pred požiarmi a protipožiarna prevencia
  • Údržba lesných ciest a zvážnic
  • Výstavba a údržba chodníkov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie mestských lesov
  • Zabezpečenie odbornej správy lesov
  • Zabezpečenie osobitých úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia

Lesný obvod Výmera v ha
Fľak 1745,14
Lendak 988,8
Ždiar 1951,44
Spolu 4685,38

Pestovná činnosť

Lesy mesta v roku 2021 obnovili kalamitami zničené územie na ploche 25,9 ha, z toho 17,4 ha umelá obnova zalesňovaním a 8,5 ha prirodzené zmladenie a vysadili 74 300 sadeníc lesných drevín buk – 30 850, borovica  4400, jedľa 9650, jelša 3850, smrekovec 10 020, smrek 13 910, brest 100, javor  1500, lipa 20 kusov. Ďalej sme vykonali 298 ha ochrany mladých lesných porastov proti burine a zveri, 2245 bm oplôtkov, 96 ha prerezávok a prípravu plôch na obnovu lesa na ploche 35,55 ha.

Ochrana lesa

v roku 2021 sme mali nainštalovaných 36 kusov feromónových lapačov, 30 m3 klasických lapákov na monitoring podkôrneho hmyzu a z vetrovej kalamity sme využili 1000 m3 ako klasický lapak.

Ťažba činnosť

v roku 2021 sme spracovali vetrovú kalamitu v objeme 5011 m3 a lykožrútovú kalamitu v objeme 3337 m3. Výchovnú úmyselnú ťažbu sme vykonali na ploche 15,5 ha v množstve 243 m3.