Aktuality mestských lesov Spišská Belá

Hlavná činnosť mestských lesov Spišská Belá

  • Hospodárenie v mestských lesoch v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 a jeho noviel a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a jeho noviel
  • Produkcia sadeníc a semenáčikov lesných drevín na obnovu lesných porastov, pestovaných v lesných škôlkach – Šarpanec, Fľak
  • Predaj dreva a ostatných lesných produktov
  • Vykonávanie prác v pestovnej , ťažbovej činnosti a ochrane lesa
  • Ochrana pred požiarmi a protipožiarna prevencia
  • Údržba lesných ciest a zvážnic
  • Výstavba a údržba chodníkov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie mestských lesov
  • Zabezpečenie odbornej správy lesov
  • Zabezpečenie osobitých úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia

Lesný obvod Výmera v ha
Fľak 1745,14
Lendak 988,8
Ždiar 1951,44
Spolu 4685,38

Pestovná činnosť

Lesy mesta v roku 2023 obnovili kalamitami zničené územie na ploche 69,60 ha, z toho 59,85 ha umelá obnova zalesňovaním a 9,75 ha prirodzené zmladenie a vysadili 295 800 sadeníc lesných drevín buk – 159 200, borovica  4600, jedľa 71 500, jelša 9000, smrekovec 14 150, smrek 27 050, brest 6700, javor  2100, Lipa 1500 kusov. Ďalej sme vykonali 351 ha ochrany mladých lesných porastov proti burine a zveri, 2950 bm oplôtkov, 166 ha prerezávok a prípravu plôch na obnovu lesa na ploche 39,20 ha.

Ochrana lesa

v roku 2023 sme mali nainštalovaných 50 kusov feromónových lapačov, 171 m3 klasických lapákov na monitoring podkôrneho hmyzu a z vetrovej kalamity sme využili 100 m3 ako klasický lapak.

Ťažba činnosť

v roku 2023 sme spracovali vetrovú kalamitu v objeme 957 m3 a lykožrútovú kalamitu v objeme 5877 m3. Výchovnú úmyselnú ťažbu sme vykonali na ploche 2,5 ha v množstve 25 m3.