PESTOVATEĽSKÁ
ČINNOSŤ
Lesy mesta v roku 2020 obnovili kalamitami zničené
územie na ploche 39,10 ha
OCHRANA LESA Zachovávanie princípov trvalo udržateľného
obhospodarovania mestských lesov
PRÍRODA je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás,
ale my bez nej nie

Hlavná činnosť mestských lesov Spišská Belá

  • Hospodárenie v mestských lesoch v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 a jeho noviel a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a jeho noviel
  • Produkcia sadeníc a semenáčikov lesných drevín na obnovu lesných porastov, pestovaných v lesných škôlkach – Šarpanec, Fľak
  • Predaj dreva a ostatných lesných produktov
  • Vykonávanie prác v pestovnej , ťažbovej činnosti a ochrane lesa
  • Ochrana pred požiarmi a protipožiarna prevencia
  • Údržba lesných ciest a zvážnic
  • Výstavba a údržba chodníkov a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie mestských lesov
  • Zabezpečenie odbornej správy lesov
  • Zabezpečenie osobitých úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia

Lesný obvod Výmera v ha
Fľak 1745,14
Lendak 988,8
Ždiar 1951,44
Spolu 4685,38

Pestovná činnosť

Lesy mesta v roku 2020 obnovili kalamitami zničené územie na ploche 39,1 ha, z toho 33,4 ha umelá obnova zalesňovaním a 5,7 ha prirodzené zmladenie a vysadili 154 200 sadeníc lesných drevín buk – 75 100, borovica  5800, jedľa 31 200, jelša 10 000, smrekovec 19 300, smrek 10 800 kusov, breza 1000 kusov, brest 1000 kusov. Ďalej sme vykonali 272 ha ochrany mladých lesných porastov proti burine a zveri, 2520 bm oplôtkov, 168 ha prerezávok a prípravu plôch na obnovu lesa na ploche 65,4 ha.

Ochrana lesa

v roku 2020 sme mali nainštalovaných 45 kusov feromónových lapačov, 20 m3 klasických lapákov na monitoring podkôrneho hmyzu a z vetrovej kalamity sme využili 2000m3 ako klasický lapak.

Ťažba činnosť

v roku 2020 sme spracovali vetrovú kalamitu v objeme 11672 m3 a lykožrútovú kalamitu v objeme 2690 m3. Výchovnú úmyselnú ťažbu sme vykonali na ploche 15,9 ha.
Menu