Historicko-edukačná miestnosť lesnej pedagogiky

Historicko – edukačná miestnosť lesnej pedagogiky, bola vybudovaná v rámci medzinárodného projektu „CESTY K ZDRAVÝM LESOM“  s cieľom zvyšovania  povedomia odbornej i laickej  verejnosti o dopadoch klimatickej zmeny a možnostiach ich zmierňovania smerom k zlepšeniu životného prostredia na Ukrajine aj na Slovensku. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 2.júna 2023.

Zrekonštruovaný podkrovný priestor sídla spoločnosti mestských lesov na Šarpanci umožnil prepojenie dvoch dimenzií – historickej a súčasnej so zameraním na vzdelávanie o lese.

Historická expozícia s tematickými okruhmi:  Lesy v okolí Spišskej Belej, ich história a súčasnosť, Lesná železnica zo Spišskej Belej do Lendaku a Lesná lanovka na trati Podspády – Lendak odkazuje na výnimočnú minulosť  regiónu spätú s technickými výdobytkami svojej doby.

Edukačná miestnosť je určená na realizáciu praktických aktivít vzdelávacích programov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy. Interiér učebne je prispôsobený na prácu  s rôznymi cieľovými skupinami, ale najmä s mladšími deťmi, ktoré predstavujú našu budúcnosť.

Cieľom programov je rozprávať o lesoch a ich krásnych tajomstvách, pomáhať pochopiť odvekú spätosť človeka s prírodou a vytvárať tak pozitívny vzťah k všetkému živému. V neposlednom rade úlohou lesných pedagógov je predstavovať profesiu lesníkov, ktorá v historickom kontexte stojí na počiatkoch ochrany prírody a krajiny.

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti.

Koordinátorom LP na Slovensku je Národné lesnícke centrum.

Lesné inšpirácie

Rôznorodosť lesa v jeho zložení, pestrosti farieb zvukov, vôní vytvára jedinečné miesto na oddych,  zotavenie, regeneráciu, ale aj na inšpiráciu pre rozličných umelcov. Vnímanie lesa všetkými zmyslami nám umožňuje lepšie precítenie a umocnenie zážitkov. Ako chutí les? Koľko odtieňov má zelená? Páčia sa vám rýmovačky o lese? Tieto a ďalšie odpovede ponúka program Lesné inšpirácie

 • Trvanie: 60 minút
 • Miesto realizácie: interiér
 • Termín realizácie: 20-22.3.2024
 • Počet detí: 15, odporúčaný vek: 4-5. ročník ZŠ

Zber úrody v lese

Správny hospodár vie, že o svoju úrodu sa musí starať počas celého roku, aby na jeseň mohol zbierať úrodu. Tak je to aj v lese. Lesník má počas celého roku veľa práce. Jeho úlohou je starať sa o les tak, aby bol zdravý, odolný, na prospech všetkým ľuďom. Aké sú hlavné činnosti lesníka? Čo robí ťažbár, pestovateľ alebo taxátor? Je dôležitá profesia lesníka pre spoločnosť? Akú „úrodu“ máme z lesa? Tieto a ďalšie odpovede ponúka program Zber úrody v lese.

 • Trvanie: 45 minút
 • Miesto realizácie: interiér
 • Termín realizácie: 15-17.10.2024
 • Počet detí: 15, odporúčaný vek: 4-5. ročník ZŠ

Lesné zvieratá

Les má množstvo obyvateľov, ktorí majú svoje obydlia postavené na zemi, pod zemou, ukryté v húštinách alebo vysoko v korunách stromov. Pozorovať ich môžeme, len keď sa budeme vedieť správne dívať a tiež správať. Aké zvieratá si možno všimnúť v našich lesoch? Čo je to pobytový znak? Ako sa správame v lese? Tieto a ďalšie odpovede ponúka program Lesné zvieratá.

 • Trvanie: 60 minút
 • Miesto realizácie: exteriér, (v prípade nepriaznivého počasia – interiér)
 • Termín realizácie: 19-21.6.2024
 • Počet detí: 20, odporúčaný vek: 1-3. ročník ZŠ

Stromček z lesa

Les poskytuje človeku množstvo úžitkov, produktov. Jedným z nich je napríklad aj krásny vianočný stromček, bez  ktorého si naše príbytky v tomto čase už ani nevieme predstaviť. Je lepší vianočný stromček živý alebo umelý? Ako a kde sa pestujú vianočné stromčeky? Aké ďalšie produkty nám lesy dávajú? Tieto a ďalšie odpovede ponúka program Stromček z lesa.

 • Trvanie: 60 minút
 • Miesto realizácie: interiér
 • Termín realizácie: 4-6.12.2024
 • Počet detí: 15, odporúčaný vek: 3-4. ročník ZŠ

Počas programov sú uplatňované aktivizujúce formy vyučovania, zážitkové hry, zážitkové čítanie, lesné vychádzky, tvorivá dielňa, práca s prírodným materiálom.

Programy lesnej pedagogiky v Historicko-edukačnej učebni sú naplánované vo vyznačených termínoch. Programy sú limitované, pri naplnení kapacity sa programy uzavrú.  Lesy mesta Spišská Belá si v prípade mimoriadnych okolností vyhradzujú právo dohodnutý čas programu zmeniť.

V prípade Vášho záujmu o návštevu Historicko – edukačnej miestnosti a program lesnej pedagogiky nás môžete kontaktovať telefonicky: +421 940 426 943, alebo mailom: lesy@spisskabela.sk prápadne využite horeuvedený odkaz na formulár.