Projekt – cesty k zdravým lesom…

PROJEKT «CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a Slovenska» TLAČOVÁ SPRÁVA Vo februári 2020 bol oficiálne spustený veľký projekt infraštruktúry „ PROJEKT «CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a Slovenska“, HUSKROUA / 1701 / LIP / 009. Projekt sa realizuje v rámci programu cezhraničnej…

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č.3/2011zo dňa 7.4.2011 vydaného MsZ v Spišskej Belej a Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o..   PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE I. Úvodné ustanovenia Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Lesov Mesta Spišská Belá…

Stav tatranského lesa pätnásť rokov po veternej kalamite

Uplynulo už pätnásť rokov odvtedy, čo územie mestských lesov, presne 19. novembra 2004 popoludní, zasiahol prepadový vietor – tatranská bóra. Tá po sebe zanechala viac ako stotisíc vyvrátených a polámaných stromov. Zničené boli lesné porasty na ploche 800 ha z celkovej plochy 4 681 ha mestských lesov v oblasti od Šarpanca po Tatranskú Kotlinu. Správcovi mestských lesov vyplynula povinnosť obnoviť…

Silný vietor po sebe zanechal značné škody

V noci z 12. na 13. novembra 2019 sa v lesoch mesta Spišská Belá prehnala víchrica, ktorá na hrebeni Belianskych Tatier dosahovala až silu orkánu. Veľmi silný vietor s ničivými účinkami má za následok značné škody v 50 až 80-ročných lesných porastoch smrekových monokultúr (so 100 % zastúpením smreka). Najviac stromov vietor vyvrátil a polámal v Ždiari, v lokalite Pomfy,…

Protipovodňové opatrenia v mestských lesoch

V súvislosti so zmenou klímy pozorujeme v našich geografických podmienkach počas letných mesiacov regionálny nárast teploty vzduchu so zvýšeným obsahom vodnej pary, čo sa následne odráža v častejšej frekvencii výskytu mimoriadne až extrémne vysokých denných úhrnov atmosferických zrážok. Intenzita zrážok v okolí Belianskych Tatier je ešte špecifickejšia. Naplno sa sila prívalových zrážok následkom výnimočne prudkej búrky prejavila v Zadných Meďodoloch…

Seniori S lesníkom do lesa

Koncom augusta 2019 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak zážitkový program pre seniorov S lesníkom do lesa. Týmto sa ukončil tohtoročný trojblok projektu lesnej pedagogiky, ktorý bol určený pre rôzne vekové kategórie. V máji sa lesníci venovali deťom z materskej školy a…

Škôlkari v lese

Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu. Od roku 1952 sa u nás oslavuje apríl ako mesiac lesov. Kladný vzťah detí k lesu a k zvieratám  však v našej materskej škole budujeme počas celej dochádzky, či majú deti dva alebo šesť rokov, či je jar, leto, jeseň alebo zima. Boli sme veľmi radi, keď sa nám naskytla možnosť zúčastniť sa…

Dobrovoľníci vysadili za dva dni rekordný počet stromčekov

Začiatok mája je v našom meste už tradične spojený s výsadbou stromčekov dobrovoľníkmi v mestských lesoch. Tomuto podujatiu tento rok predchádzal zážitkový program S lesníkom do lesa, ktorý pripravili Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o. Edukatívne stretnutie detí z prvého stupňa našich základných škôl s lesnými pedagógmi z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa uskutočnilo 9. mája 2019 v lesnej…

Aktivity Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o. na tento rok

Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o., obhospodarujú v rámci troch lesných obvodov (Fľak, Lendak, Ždiar) plochu s rozlohou 4 685 hektárov. Ihličnaté dreviny v súčasnosti predstavujú 78,5 % a listnaté 21,5 % z celkovej výmery lesných porastov. Mestské lesy si v roku 2019 ako hlavnú úlohu kladú práce v pestovateľskej činnosti, spracovanie vetrovej kalamity (napadnutá v novembri 2018), podkôrnikovej…

Hospodárenie Lesov Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2018

V mestských lesoch bola v uplynulom roku hlavnou úlohou obnova kalamitou zničených lesných porastov – zalesňovaním, spracovanie vetrovej kalamity (december 2017 až január 2018 a v november 2018) a podkôrnikovej kalamity spôsobenej počasím v letnom období, a na základe udelenia výnimky v porastoch s 5. SOP. Ďalej sa robili prebierky do 50 rokov a rubná úmyselná ťažba, účelovým výberom sa…
Menu