Lesy mesta Spišská Belá s. r. o. sa hlásia k zásadám a princípom hnutia Pro Silva, ktoré podporuje trvalé zachovanie lesných ekosystémov, schopných rovnakou mierou plniť hospodárske a environmentálne funkcie. V zmysle zásad trvalosti lesa a plnenia všetkých jeho funkcií, hnutie Pro Silva zdôrazňuje plnenie štyroch základných funkcií: prírodnú, ochrannú, produkčnú a kultúrnu. Hlavným cieľom lesného hospodárstva podľa zásad Pro Silva je udržanie a zachovanie všetkých hodnôt lesa, hlavne vo vzťahu k spoločnosti, a tiež jeho prirodzeným hodnotám, a to je zachovanie a podpora nárastu druhovej rôznorodosti lesných ekosystémov.

Lesy mesta s. r. o. založili v zmysle týchto zásad v lokalite Fľak a Kardolína objekt Pro Silva na výmere 178 ha, ktorý je zameraný na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu jedle bielej, ďalej na premenu umelo založených smrekových porastov s čiastočne alebo úplne pozmenenou drevinovou skladbou na prírode blízky zmiešaný les. Hospodárskymi postupmi sa zameriavať na vytvorenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry, na skvalitnenie a zvyšovanie porastovej zásoby, na úplné prevládnutie prirodzenej obnovy s následným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť. Ďalší zámer je ukázať aj iné pestovanie lesa v tejto oblasti, nakoľko vysoké zastúpenie smreka v porastoch 5. – 12. vekového stupňa je veľké, a nedá sa realizovať dlhodobejší cieľ v týchto porastoch, ktoré boli poškodené v minulosti zverou a dnes kôrovcom, a v posledných rokoch hlavne vetrom. Objekt PRO SILVA bol založený v roku 2010 s určitým zámerom a hoci je to krátka doba na posúdenie (štvrté vegetačné obdobie), v roku 2014 sa vykonávala taxácia, a môžem konštatovať, že s nepatrnými, ale pozitívnymi výsledkami. Treba ešte spomenúť, že v daných porastoch platí 3. a v niektorých aj 5. stupeň ochrany prírody s udelenou výnimkou. Stručne popíšem hospodárske opatrenia, predpísané aj vykonané.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe Obnovné ťažby:
V pláne hospodárskych opatrení LHP z roku 1997 – 2006 sa najčastejšie uvádzali obnovné postupy účelový výber alebo bez zásahu. V LHP z roku 2005 – 2014 sa najčastejšie uvádzajú obnovné postupy okrajový clonný rub (OCR) 2x za decénium a dorub (DO), plus vyrúbať poškodené jedince a spracovať ležaninu a skupinovitý clonný rub.

Počas platnosti LHP 2005 – 2014 sa v dielcoch spracovávala veterná kalamita a poškodené jedince. Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala priemerne 55 % zo zásob z toho 10 % ležanina. Po vykonaní obnovy v priemere 25 %.
Ťažbové postupy: ťažba JMP + približovanie UKT, použitie koní 10 %, priem. sklon 10 %, terén členitý.
Prevládajúce obnovné postupy OCR, DO, maloplošný skupinový clonný rub, do roku 2005 účelový výber a bez zásahu s intenzitou zásahov predpisovej časti LHP predstavoval priemerne 25 %.
Výchovné ťažby:
V porastoch do 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 10 % zo zásoby porastu, čo bolo nepostačujúce pre potreby porastov. Zásahy sa z dôvodu spracovania vetrovej kalamity z roku 2004 nevykonávali, až v posledných 2 rokoch. V porastoch nad 50 rokov boli a sú pozastavené orgánom štátnej správy.
Obnova lesa:
LHP v rokoch 2005 – 2014 predpisuje obnovu lesa o výmere 32 ha z toho prirodzenou obnovou 7 ha (22 %) a umelou 25 ha (78 %). Spôsob vykonania: sadba jamková, podsadby, pomiestna príprava pôdy.

 

Menu