Lesy mesta Spišská Belá s. r. o. sa hlásia k zásadám a princípom hnutia Pro Silva, ktoré podporuje trvalé zachovanie lesných ekosystémov, schopných rovnakou mierou plniť hospodárske a environmentálne funkcie. V zmysle zásad trvalosti lesa a plnenia všetkých jeho funkcií, hnutie Pro Silva zdôrazňuje plnenie štyroch základných funkcií: prírodnú, ochrannú, produkčnú a kultúrnu. Hlavným cieľom lesného hospodárstva podľa zásad Pro Silva je udržanie a zachovanie všetkých hodnôt lesa, hlavne vo vzťahu k spoločnosti, a tiež jeho prirodzeným hodnotám, a to je zachovanie a podpora nárastu druhovej rôznorodosti lesných ekosystémov.

Lesy mesta s. r. o. založili v zmysle týchto zásad v lokalite Fľak a Kardolína objekt Pro Silva na výmere 178 ha, ktorý je zameraný na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu jedle bielej, ďalej na premenu umelo založených smrekových porastov s čiastočne alebo úplne pozmenenou drevinovou skladbou na prírode blízky zmiešaný les. Hospodárskymi postupmi sa zameriavať na vytvorenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry, na skvalitnenie a zvyšovanie porastovej zásoby, na úplné prevládnutie prirodzenej obnovy s následným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť. Ďalší zámer je ukázať aj iné pestovanie lesa v tejto oblasti, nakoľko vysoké zastúpenie smreka v porastoch 5. – 12. vekového stupňa je veľké, a nedá sa realizovať dlhodobejší cieľ v týchto porastoch, ktoré boli poškodené v minulosti zverou a dnes kôrovcom, a v posledných rokoch hlavne vetrom. Objekt PRO SILVA bol založený v roku 2010 s určitým zámerom a hoci je to krátka doba na posúdenie (štvrté vegetačné obdobie), v roku 2014 sa vykonávala taxácia, a môžem konštatovať, že s nepatrnými, ale pozitívnymi výsledkami. Treba ešte spomenúť, že v daných porastoch platí 3. a v niektorých aj 5. stupeň ochrany prírody s udelenou výnimkou. Stručne popíšem hospodárske opatrenia, predpísané aj vykonané.