Prírodná rezervácia Pálenica

Prírodná rezervácia Pálenica bola vyhlásená Vyhláškou Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. Celková výmera chráneného územia aj s ochranným pásmom je 497,17 ha, z toho chránené územie je 269,56 ha a ochranné pásmo 227,61 ha.
PR Pálenica sa nachádza v k.ú. Tatranská Lomnica (PR 269,56 ha, OP 59,64 ha) a Lendak (PR 122,35 ha ), v najvýchodnejšej časti orografického celku Belianske Tatry medzi obcou Ždiar a osadou Tatranská Kotlina.

Chránené územie je najmä floristicky významné. Dolomitický podklad podmienil pestrosť druhov i fytcenóz. Na území PR Pálenica sú zastúpené teplomilné reliktné fytocenózy, ako aj fytocenózy horské a v malých fragmentoch aj fytocenózy vysokohorské. Slúži na zabezpečenie ochrany ekosystému prirodzených zmiešaných jedľovo – bukových lesov s biotopmi európskeho významu Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Smrekové lesy vysokobylinné (9410), Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150) a Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0). V chránenom území dominujú smrekové lesy vysokobylinné, kde popri smreku rastie hojnejšie len jarabina vtáčia, veľmi zriedkavo aj javor horský, jedľa a buk. Pozoruhodné sú zmiešané porasty jedle, buka, smreka, smrekovca a borovice v preriedených častiach s bohato vyvinutým bylinným poschodím a prirodzeným zmladením hlavne dreviny buk. Najhrubšie buky, jedle majú priemer okolo 1 metra, najstaršie porasty majú priemerný vek viac ako 150 rokov. Lesné porasty plnia dôležité ochranné funkcie – protieróznu, vodohospodársku a brehoochrannú s bohato vyvinutým bylinným poschodím. Rastie tu niekoľko vzácnejších taxónov. PR Pálenica predstavuje zachovalý súbor charakteristických a pomerne nenarušených zoocenóz a viacerých vzácnych druhov fauny napr. pôtik kapcavý, ďateľ trojprstý, výr skalný. Porasty pralesovitého charakteru, ktoré nájdeme od nadmorskej výšky 800 m n. m. až do cca 1160 m n. m. sú na viacerých miestach prerušené bývalými lúkami a plochami po ťažbe dreva spracovaním kalamít. Obr. 1,2 – PR Pálenica

 

Národná prírodná rezervácia Belianske Tatry

Národná prírodná rezervácia Belianske Tatry bola vyhlásená Vyhláškou Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. Celková výmera chráneného územia aj s ochranným pásmom je 2465,83 ha, z toho chránené územie je 2084,67 ha a ochranné pásmo 381,16 ha.
NPR Belianske Tatry sa nachádza v k.ú. Tatranská Lomnica (PR 2084,67 ha, OP 381,16 ha)
Chránené územie slúži na zabezpečenie ochrany citlivých geoekosystémov s flórou a faunou endemického charakteru. V chránenom území dominujú smrekové lesy vysokobylinné (9410), kde popri smreku rastie hojnejšie len jarabina vtáčia, veľmi zriedkavo aj javor horský, jedľa a buk, Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy (9130) s prímesou javora, smrekovca a jarabiny a Kosodrevina (4070) s prímesou smreka, limby a jarabiny. Najhrubšie smreky nedosahujú hrúbky ako v PR Pálenica, ale jedle a buky majú priemery okolo 1 metra, najstaršie porasty majú priemerný vek viac ako 250 rokov. Napriek pomerne malému počtu rastlinných druhov tvoriacich toto spoločenstvo tu rastie niekoľko vzácnejších taxónov. Lesné porasty Belianskych Tatier sú významným refúgiom viacerých vzácnych druhov fauny napr. pôtik kapcavý, ďateľ trojprstý, orol skalný a hlavne tetrov hlucháň. Porasty pralesovitého charakteru, ktoré nájdeme od nadmorskej výšky už od 800 m n. m. až do cca 1460 m n. m. sú takisto na viacerých miestach prerušené bývalými lúkami a taktiež plochami po ťažbe dreva z titulu spracovávania vetrových a podkôrnikových kalamít.
Obr. 4: Ku Skalným vrátam
Obr. 3: NPR Belianske Tatry – Bujačí vrch

 

FOTOGALÉRIA