Aktivity Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o. na tento rok

  1. Domovská stránka
  2. Aktuality
  3. Aktivity Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o. na tento rok

Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o., obhospodarujú v rámci troch lesných obvodov (Fľak, Lendak, Ždiar) plochu s rozlohou 4 685 hektárov. Ihličnaté dreviny v súčasnosti predstavujú 78,5 % a listnaté 21,5 % z celkovej výmery lesných porastov.

Mestské lesy si v roku 2019 ako hlavnú úlohu kladú práce v pestovateľskej činnosti, spracovanie vetrovej kalamity (napadnutá v novembri 2018), podkôrnikovej kalamity nespracovanej v roku 2018, ďalej kalamitu, ktorá prípadne pribudne v roku 2019 a v porastoch s udelenou výnimkou s 5. SOP.  V zmysle platného Programu starostlivosti o les sa zrealizujú prebierky do 50 rokov (15 ha). Rubná úmyselná ťažbu z dôvodu spracovania kalamity sa urobí v minimálnom rozsahu určenom Programom starostlivosti o les (100 m3).

Plánované náklady v pestovateľskej činnosti na rok 2019 269 700 €
Plánovaná ťažba na rok 2019 13 000  m3
Plánovaný náklad na 1 m3 na rok 2019 17,50 € za m3
Plánované náklady na údržbu ciest a mostov 2019 8 000 €
Plánované náklady – služby MP s. r. o. 30 000 €
Plánované celkové mzdové náklady na rok 2019 172 400 €
Plánovaná  priemerná realizačná cena 2019 45,46 € za m3
Plánované tržby za vlastné výrobky a tovar 2019 591 000  €
Ostatné plánované príjmy na rok 2019

 

Projekt ŠOP v prípade úspešnosti 27  400 €
Schválené projekty PRV – 8.3., UEV,

priame platby – pasienky

38 250 €
Majetková ujma z rezervného fondu v  prípade schválenia MsZ v Spišskej Belej 50 000 €
Rezerva na pestovateľskú činnosť z roku 2018 44 000 €

 Konateľ spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o., Ing. František Pisarčík skúmal, prečo sú plochy jedle bielej vo vekovom rozpätí 40 až 120 rokov v našich lesoch zanedbateľne malé. Počas svojej praxe dospel k záveru, že listnaté dreviny a jedľu je v porastoch Tatranského národného parku možné vypestovať iba na takej výmere, ktorej dokážu lesníci poskytnúť spoľahlivú ochranu pred zverou. Napríklad v rokoch 1952 – 1956 bolo v lokalitách mestských lesov vysadených až 92 tisíc kusov sadeníc jedle na ploche 15 hektárov, avšak v prehľade plôch drevín z roku 2015 predstavuje redukovaná plocha výskytu jedle iba 0,10 hektárov. Vitalitu jedle ovplyvňujú veľké teplotné rozdiely v priebehu dňa najmä na exponovaných južných svahoch, kde sa zdržuje zver, ktorá sadenice poškodzuje. Sneh sa v tomto prostredí topí rýchlejšie, a preto jedľu nechráni, a zároveň táto drevina uprednostňuje vlhké a zatienené stanovištia.

Medzi spôsoby mechanickej ochrany sadeníc jedlí patrí individuálna ochrana rastových vrcholov pred poškodením zverou štipcami z umelej hmoty a ovčou vlnou. Ako najúčinnejšia metóda sa však v našich lesoch osvedčila výsadba sadeníc do vystavaných oplôtkov.

Jedľa je v našich mestských lesoch pevnou súčasťou dlhodobej stratégie zameranej na premenu smrekových monokultúr po vetrovej a podkôrnikovej kalamite na zmiešané porasty. Počas 25-ročnej starostlivosti o mestské lesy bol podiel jedle zvýšený zo 4,5 % na viac ako 9 %. Výsledkom smerovania práce našich lesníkov je aj dosahovanie vyššieho podielu prirodzeného zmladenia na odkrytej ploche.

Spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o., sa venuje aj výchovno-vzdelávacej činnosti. V rámci celoslovenského podujatia Lesnícke dni, dňa 24.4.2019, pripravili aj naši lesníci v Kežmarku na Hlavnom námestí pre žiakov, ale i širokú verejnosť, zaujímavý program. Z myšlienky, že v lese sa dá mnoho naučiť, vychádza aj tohtoročný podtitul 13. ročníka Lesníckych dní Les je živá učebňa. V Kine Iskra počas akcie odzneli prezentácie na témy: Medveď v Tatrách, Hlasové prejavy živočíchov, Les a lykožrút, Kto tu bol? a Les a zdravie. Podujatie Lesníckych dní pod Tatrami spoluorganizovali Štátne lesy TANAP-u, Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Kežmarok, Lesy Mesta Spišská Belá, Lesy mesta Kežmarok a Stredná odborná škola lesnícka v Prešove. Za naše mesto sa na podujatí zúčastnila aj viceprimátorka Mgr. Marta Britaňáková.

Menu