V novembri tohto roku uplynie 20 rokov od ničivej vetrovej kalamity, ktorá sa silou orkánu prehnala územím Slovenska. Svojimi devastačnými účinkami zanechala obrovské škody na lesných porastoch, najmä v tatranskej oblasti. Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá pri tejto príležitosti pripravuje počas celého roku sériu podujatí a programov pre odbornú a najmä širokú verejnosť. Ich hlavným poslaním je ukázať, ako sa lesníci vysporiadali s následkami kalamity a ako sa lesné  ekosystémy zotavili a rastú ďalej.

19. november 2004 sa do dejín lesníctva zapísal ako bolestný deň pre slovenské lesy. Sila prírody v podobe mohutného vetra bola mnohonásobne väčšia ako sila lesných spoločenstiev v lokalitách Horehronie, Kysuce, Orava, Spiš a Tatry. Pri rýchlosti vetra, ktorý v nárazoch dosiahol takmer 200 km/h a po niekoľkohodinovom vyčíňaní zostalo úplne alebo čiastočne polámaných 330 tisíc hektárov lesa. Na území lesov mesta Spišská Belá bolo kalamitou postihnutých 800 hektárov lesných ekosystémov od lokality Šarpanec po Tatranskú Kotlinu. Objem kalamitného dreva predstavoval približne 100 tis. m3.

Táto udalosť bola prelomová vo viacerých smeroch. Ukázala, že zmena klímy so svojimi nepredvídateľnými následkami je všadeprítomná. Lesné porasty neboli schopné odolať sile vetra ani následnému premnoženiu podkôrneho hmyzu. Bolo potrebné riešiť otázky včasného spracovania kalamitného dreva, strojové vybavenie, personálne pokrytie. Lesnícka obec stála pred otázkou, ako ďalej manažovať lesy, aby do budúcna boli schopné v čo najväčšej miere odolávať pôsobeniu abiotických a biotických činiteľov.  Je dôležité, aby tieto témy boli prezentované celospoločensky. Aby ľudia vnímali potrebu diskutovať s odborníkmi o stave lesov a ich manažmente.

„Naším cieľom je ukázať obyvateľom regiónu, že starostlivosť o lesy je pre nás prvoradá. Kalamita spred dvadsiatich rokov nám ukázala, že keď sa človek spojí s prírodou, dokáže jej byť nápomocný. Kalendár podujatí spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá pre tento rok je plný a rôznorodý. Medzi plánovanými programami sú už tradičné akcie –  Lesnícky deň, stretnutia so seniormi a deťmi, čistenia lesa od odpadkov  alebo aktuálne 10. ročník „Posaď si svoj strom“. Z noviniek, ktoré naša spoločnosť pripravuje sú: Deň otvorených dverí v mestských lesoch, odborné exkurzie pre verejnosť a celoročná programová ponuka environmentálnej výchovy na príklade lesa v novej Historicko-edukačnej miestnosti lesnej pedagogiky na Šarpanci “, uviedol konateľ spoločnosti Ing. František Pisarčík.

Obyvatelia regiónu sa môžu priamo zapojiť do  Výzvy na zaslanie fotografií zachytávajúcich udalosti počas vetrovej kalamity v novembri 2004 v regióne Spišská Belá a okolitých lesoch.  Vyvrcholením bude septembrový program pod názvom „Vtedy a dnes – 20 rokov po vetrovej kalamite“ spojený s videomapingom  na námestí v Spišskej Belej.

Rok 2024 sa zároveň ponesie v duchu pripomenutia si 250. výročia narodenia najznámejšej osobnosti slovenského lesníctva  Jozefa Dekreta Matejovie. čo je viac než symbolické v dobe, keď jeho výrok „zachovať lesy pre budúce generácie“ musí byť nevyhnutne pretavený do konkrétnych činov, postupov a rozhodnutí.  Viac informácií môžete nájsť na stránke: https://lesy.spisskabela.sk/