Hospodárenie Lesov Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2018

V mestských lesoch bola v uplynulom roku hlavnou úlohou obnova kalamitou zničených lesných porastov – zalesňovaním, spracovanie vetrovej kalamity (december 2017 až január 2018 a v november 2018) a podkôrnikovej kalamity spôsobenej počasím v letnom období, a na základe udelenia výnimky v porastoch s 5. SOP. Ďalej sa robili prebierky do 50 rokov a rubná úmyselná ťažba, účelovým výberom sa z dôvodu spracovania kalamity vykonávala len v minimálnom rozsahu (približne 150 m3).

Plánovaná ťažba na rok 2018 bola vo výške  12 000 m3 .
Plánovaná  priemerná realizačná cena :  46,75 € za m3

Skutočná  ťažba  v roku 2018 bola vo výške  13 920  m3 ,

Skutočná priemerná realizačná cena:
47,80 € za m3, t. j.  prekročenie plánovaných objemov v  m3, v  objeme finančných prostriedkov predstavuje v porovnaní na :

Plán: tržby za vlastné výrobky a tovar: 450 000   €

Skutočnosť: tržby za vlastné výrobky a tovar: 664 302  €.

V roku 2018 sa v mestských lesoch najviac podieľalo na čerpaní finančných prostriedkov v externých (dodávateľských) prácach vo výške 443 991 € a služieb Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o., a to vo výške 63 283 €. Najvyšší objem vynaložených finančných prostriedkov v Lesoch Mesta Spišská Belá, s.r.o., bol na pestovnú činnosť a spracovanie kalamity – komplexná výroba dreva. Umelou obnovou lesa bolo zalesnených 43,63 ha s  priemerným  nákladom na 1 ha  1582,63  €.  V rámci prípravy priestoru pre umelú obnovu lesa boli vyčistené plochy na zalesňovanie  na 84,23  ha  s priemerným nákladom na 1 ha 638,61  €.

Pri ochrane mladých lesných porastov proti burine sa ošetrilo 166,51  ha  s priemerným nákladom na 1 ha  160,53 €. Mladé lesné porasty sa proti zveri chránili na výmere 304,68  ha s  priemerným nákladom na 1 ha 63,08  €. Oplôtky proti zveri na  mladých lesných porastoch sa urobili na území  2,03 km s priemerným nákladom na 100 bm 220,20 €.

Ďalšími nákladmi boli prečistky na ploche 192,34  ha  s priemernými nákladmi na 1 ha  201,83  €. Na ochranu lesa bolo vynaložených 10 417,15 €, hlavne na ochranu proti podkôrnemu hmyzu. Na ostatné pestovné práce  bolo vynaložených 1175,42 €, hlavne na údržbu priekop a vyznačovanie ťažby. Na lesné škôlky sa použilo 8 299,15 €, hlavne na výrobu a starostlivosť o sadenice.