V roku 2017 dosiahli Lesy mesta Spišská Belá celkové výnosy vo výške 808 725 € a celkové náklady vo výške 800 626 € a teda zisk vo výške 8079 €. Celkové výnosy boli tvorené okrem príjmov z predaja dreva – dotáciou z rozpočtu mesta 56 023 € a financií z rôznych projektov vo výške 65 149 €. Treba oceniť, že vedenie lesov mesta sa nespolieha len na príjmy z predaja dreva, ale hľadá si aj ďalšie zdroje na svoju činnosť. Umelou obnovou lesa bolo zalesnené 41,74 ha lesa a pripravilo sa na zalesnenie 75,22 ha lesných pozemkov. V súčasnosti sú zalesnené všetky plochy, ktoré majú byť podľa zákona do dvoch rokov od spracovania kalamity zalesnené.

V roku 2017 bola hlavnou úlohou mestských lesov obnova lesných porastov – zalesňovaním, spracovanie vetrovej kalamity (napadnutá od decembra 2016 – marca 2017) a podkôrnikovej kalamity spôsobenej počasím v letnom období, ktoré bolo veľmi priaznivé pre podkôrny hmyz na základe udelenia výnimky v porastoch s 5. stupňom ochrany prírody, ako aj prebierky v zmysle platného Plánu starostlivosti o les. Úmyselná ťažba sa z dôvodu spracovania kalamity vykonávala v minimálnom rozsahu.

Niekoľko čísel (faktov) z roku 2017 :

Plánovaná ťažba na rok 2017 bola:  10 000  m3

Skutočná  ťažba v roku 2017 bola: 13 785  m3

Plánovaná priemerná realizačná cena:  45,00 € za m3

Skutočná priemerná realizačná cena:   49,87 € za m3

Plánované tržby za predaj dreva :  450 000  €

Skutočné tržby za predaj dreva :   687 433  €

Prekročenie plánovanej ťažby bolo spôsobené zvýšeným množstvom kalamitného dreva a dodržanie zákonnej lehoty na jeho spracovanie. Zvýšenie tržieb aj priemernej realizačnej ceny za m3 oproti plánu je zdôvodnené tým, že v prvom polroku sa realizovalo spracovanie vetrovej kalamitnej  drevnej hmoty lepšej kvality.

Rozdelenie ťažbovej činnosti :

1/ podľa škodlivých činiteľov :

– Vietor                 :        4 511 m3

– Podkôrny hmyz   :        9 047 m3

– Huby                   :               3 m3

– Úmyselná ťažba  :           224 m3

Celkom                  :      13 785 m3

2/ podľa druhu :

– Ihličnatá drevina :       13 766 m3

– Listnatá drevina  :               19 m3

3/ podľa drevín :

– Smrek                  :       12 956 m3

– Smrekovec          :            109 m3

– Jedľa                   :            556 m3

– Borovica             :            145 m3

– Buk                     :                7 m3

– Listnaté ost.        :              12 m3

celkom :                         13 785 m3

V roku 2017 boli vynaložené uvedené náklady na nasledovné činnosti mestských lesov:

– Pestovná činnosť (obnova lesa, starostlivosť o MLP, škôlka, výchova porastov, ochrana lesa, ostatná pestovná činnosť)      205 360,20 €

– Komplexná výroba dreva (ťažba, približovanie, manipulácia)     206 094,54 €

– Rekonštrukcia lesnej cesty Babia dolina                                         53 513,00 € (zrealizované vďaka vyšším výnosom – tržbám za predaj dreva)

– Údržba lesných ciest, zvážnic, mostov (Čierny potok, Solniska)   15 202,00 €

Najvyšší objem vynaložených finančných prostriedkov bol na pestovnú činnosť a spracovanie kalamity – komplexná výroba dreva.

V rámci pestovnej činnosti v roku 2017:

Obnova lesa  – umelou obnovou lesa bolo zalesnené 41,74 ha s  priemerným  nákladom na 1 ha  993,24  €.

Príprava plôch pre umelú obnovu lesa – na tomto výkone boli vyčistené plochy na zalesňovanie  na ploche 75,22  ha  s priemerným nákladom na 1 ha 676,08  €

Ochrana mladých lesných porastov proti burine – na tomto výkone bolo ošetrené 177,46  ha  s priemerným nákladom na 1 ha  170,56 €

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri – touto ochranou  bolo ošetrené 372,60  ha s  priemerným nákladom na 1 ha 62,45  €

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri – oplôtky – touto ochranou bolo spravené 3,62 km s priemerným nákladom na 100 bm 224,6 €

Prečistky – boli vykonané na ploche 123,80  ha  s priemernými nákladmi na 1 ha  209,08  €

Ochrana lesa – bolo vynaložených 11 534,83 €, hlavne na ochranu proti podkôrnemu hmyzu

Ostatné pestovné práce – bolo vynaložené 4193,92 €, hlavne na údržbu priekop a vyznačovanie ťažby

Lesné škôlky – bolo vynaložené 9 763,52 €, hlavne na výrobu a starostlivosť o sadenice

Informáciu spracoval:

Ing. František Pisarčík, konateľ (riaditeľ) spol. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. a odborný lesný hospodár