Mestské lesy Spišská Belá získajú z fondov EÚ sumu 773 tis. EUR

Projekt s názvom “Cesty k zdravým lesom” v cezhraničnom Karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska patrí medzi niekoľko veľkých infraštruktúrnych projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (ENI 2014-2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov. Jedným z partnerov tohto projektu sú aj Mestské Lesy Spišská Belá s.r.o., ktoré sa do tohto projektu zapojili vďaka iniciatíve ich riaditeľa Ing. Františka Pisarčíka.

Projekt je zameraný na zvýšenie stability a adaptability Karpatských lesných ekosystémov v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska. Slovenská časť projektu bude implementovaná v lesných porastoch Štátnych lesov TANAP-u, Lesov Mesta Kežmarok, s.r.o., a Lesov Mesta Spišská Belá, s.r.o., ktoré sa nachádzajú na území silne ohrozenom týmto fenoménom. Okrem uvedených slovenských partnerov tzv. hlavným partnerom projektu sú ukrajinské Štátne lesy so sídlom v Užhorode a ďalším partnermi sú štátne lesy „Les Vygoda“ a Ukrajinská rozvojová agentúra karpatského regiónu “FORZA”.

Lesy Mesta Spišská Belá v rámci schválených aktivít projektu vysadia nové lesné porasty a opravia lesné cesty. Ďalšími spoločnými aktivitami, na ktorých sa budú podieľať všetci partneri projektu budú odborné workshopy, stretnutia partnerov, výmena skúseností prostredníctvom školení a budovanie náučných chodníkov s realizovaním akcií pre deti, dospelých i seniorov.

Plánované aktivity smerujú k pestovaniu ekologicky stabilnejších multidruhových lesných porastov prostredníctvom rekonštrukcie infraštruktúry protipožiarnych lesných ciest a taktiež k zvýšeniu povedomia odbornej i laickej  verejnosti a dopadov klimatickej zmeny a možnostiam ich zmierňovania, čo výrazne prispeje k zlepšeniu životného prostredia na Ukrajine aj na Slovensku.

Celkový schválený rozpočet projektu predstavuje sumu 3 380 634,99 EUR, pričom z toho pre Štátne Lesy TANAP-u suma 342 tis. EUR, pre Lesy Mesta Spišská Belá suma 773 tis. EUR a pre Lesy Mesta Kežmarok suma 367 tis. EUR.

Z uvedenej priznanej sumy Lesy Mesta Spišská Belá použijú na rekonštrukciu lesných ciest sumu 551 690 EUR (3 cesty – Čierny potok, Suchý potok, Vojenská) a zvyšné výdavky sa použijú najmä na obnovu lesa (zalesňovaním) v rozsahu 24 ha a na starostlivosť o mladé lesné porasty – vyžínaním v rozsahu 52 ha.

Realizácia projektu sa predpokladá počas trvanie 3 rokov: 2019-2021. Vedeniu mestských lesov gratulujeme a ďakujeme za získané zdroje a držíme palce, nakoľko implementácia projektu bude prebiehať súbežne s ukrajinskými partnermi (čo nebude jednoduché) a zároveň riadiacom orgánom je príslušné maďarské ministerstvo, takže všetka, aj písomná  komunikácia bude prebiehať výlučne v anglickom jazyku.