Mestské lesy v spoločnom projekte so Štátnou ochranou prírody SR

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., sa ešte v marci 2020 zapojila do výzvy č. 49 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 financovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu. Poskytovateľom tejto štátnej pomoci v oblasti ochrany biodiverzity je Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici a poskytnutá pomoc bude vo forme náhrady zvýšených nákladov súvisiacich so zmenou obhospodarovania územia v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Projekt s názvom „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území“ sa začal realizovať v roku 2020 a s plánovanými lesnícko-ochranárskymi opatreniami sa bude pokračovať až do júna 2023. Udržateľnosť tohto projektu má byť do konca roka 2028, čiže ďalších päť rokov. Opatrenia vyplývajúce zo Zmluvy o starostlivosti bude podporená plocha mestských lesov na výmere 1 499,23 ha a mestský lesníci v zmysle tejto zmluvy budú realizovať nasledovné opatrenia:

  1. obnova porastov – prirodzené drevinové zloženie,
  2. ponechanie stromov na dožitie tzv. biotopové stromy,
  3. ponechávanie hrubého mŕtveho dreva,
  4. výchova mladých lesných porastov,
  5. premena drevinového zloženia – predsadby/predsejby a podsadby/podsejby,
  6. nahradenie chemickej ochrany drevín inou formou.

Cieľom obnovy porastov a premeny drevinového zloženia bude kombináciou umelej obnovy – zalesňovaním drevinami hlavne v druhovom zložení jedľa, buk a v menšej miere smrekovec, javor, jelša a podporou prirodzeného zmladenia. Zámer spočíva v dosiahnutí viacdruhových, rôznovekých, udržateľnejších lesných porastov a druhov schopných prispôsobiť sa zmeneným klimatickým podmienkam. V rámci tejto aktivity mestské lesy zalesnia 436 000 kusov sadeníc, vykonajú 9,7 km oplôtkov ako plošnú ochranu, starostlivosť o mladé porasty zabezpečia ovčou vlnou a štipcami na ploche 92,2 ha a ochranu kmeňov proti lúpaniu zveri v počte 400 vybratých stromov ako individuálnu a taktiež aj nechemickú ochranu.

V ďalších mladých lesných porastoch bude vykonávaná výchova mladých lesných porastov a to formou prerezávok na ploche 130 ha a prebierok v množstve 1 045 m3. Súčasťou tohto opatrenia bude aj ponechanie minimálne 10 % tzv. prípravných drevín, ako je osika, breza, jarabina, vŕba rakyta ako súčasť prirodzeného drevinového zloženia.

V opatrení ponechanie stromov na dožitie tzv. biotopové stromy bude určité množstvo živých stojacich stromov v lesnom poraste ponechané na dožitie. Tieto stromy sa teda fyzicky nevyťažia, ale zostanú v poraste aj potom keď odumrú a spadnú na zem. Budú však v teréne jednoznačne identifikované (dve zelené zvislé čiary) a zaznamenané GPS súradnicami v grafickej evidencii. Prioritne sa vyberajú hrubé a vzácne stromy v druhovom zložení jedľa, javor, brest ale aj borovica, buk, lipa, limba a smrekovec v celkovom objeme 9 000 m3 v približne stovke lesných porastov.

Opatrenie ponechávanie hrubého mŕtveho dreva spočíva v tom, že sa takéto drevo v lesných porastoch – stojace alebo ležiace – ponechá na prirodzený rozklad. V približne päťdesiatich lesných porastoch sa počíta s celkovým objemom 3 000 m3 a taktiež drevo musí byť identifikované v teréne (zelený kríž) a GPS súradnicami v grafickej evidencii.

Vzhľadom k tomu, že zmena klímy je bezprostredným problémom ovplyvňujúcim budúci vývoj lesných ekosystémov s negatívnym dopadom na rast, reprodukciu drevín a spôsobuje poškodzovanie lesných ekosystémov v karpatskej oblasti, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., ako obhospodarovateľ mestských lesov a zároveň aj východnej časti územia Tatranského národného parku, privítali túto možnosť pomoci a vzájomnej spolupráce so Štátnou ochranou prírody SR s cieľom nepresadzovania iba jednej alternatívy starostlivosti na danom území, ktorou je bezzásahovosť.

Ing. František Pisarčík, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.