Jarné mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba, aj svoje okolie a prírodu. Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas, a náročná na sily a prostriedky. Obnova požiarom zničených lesných porastov je dlhodobý proces. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: 

 • nevypaľovať trávu ani iné suché porasty (byliny, kríky, stromy)!
 • nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
 • nefajčiť v lesoch a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru!

Zverejňujeme aj niekoľko ďalších dôležitých informácií pre občanov a podnikateľov:

Zákon o ochrane pred požiarmi, ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom povinnosť, zabezpečiť za účelom predchádzania vzniku požiarov, plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Fyzické osoby sú povinné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

Na účely predchádzania vzniku požiaru lesa, je vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa povinný:

 • budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
 • spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
 • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
 • spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

Na účinné zdolávanie požiaru lesa:

 • zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
 • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe, bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlasuje a odvoláva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo svojom územnom obvode.