PROJEKT «CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ, PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a Slovenska»

TLAČOVÁ SPRÁVA

Vo februári 2020 bol oficiálne spustený veľký projekt infraštruktúry „ PROJEKT «CESTY K ZDRAVÝM LESOM: ODOLNÉ,
PRISPÔSOBIVÉ, ROZMANITÉ A UDRŽATEĽNÉ LESY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE Ukrajiny a Slovenska“, HUSKROUA /
1701 / LIP / 009. Projekt sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina na roky 2014 – 2020 a je spolufinancovaný Európskou úniou. Celkový rozpočet projektu
predstavuje 3.523.870,16 EUR a príspevok EÚ tvorí 3.171.483,12 EUR.
Úvodné podujatie projektu sa uskutočnilo 5. februára 2020 v Užhorode v konferenčnej sále Zakarpatského lesného a
poľovníckeho manažmentu na Sobranetskej ul. 31 v Užhorode (Ukrajina), kde sa stretli:
hlavný partner projektu: Štátny podnik „Užhorodský lesný podnik“, Ukrajina
hlavný cezhraničný partner: Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Slovenská republika a partneri projektu:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA (Slovenská republika)
Štátny podnik „Vygoda Forestry“ (Ukrajina)
Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. (Slovenská republika)
Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu “FORZA” (Ukrajina)
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady
klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.
Špecifické ciele projektu
1. Zlepšiť prístupnosť lesných oblastí postihnutých dopadmi zmeny klímy.
2. Zvýšiť odolnosť a adaptabilitu lesných ekosystémov transformáciou poškodených lesov na udržateľnejšie,
rôznoveké a viacdruhové porasty.
3. Zlepšovať odbornú spôsobilosť lesníkov a zvyšovať informovanosť verejnosti o lesoch a dôsledkoch
zmeny klímy.

Plánované činnosti projektu:
V rámci projektu sa plánuje výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich lesných ciest, výstavba lesných škôlok,
skleníka, ako aj demonštračného a informačného strediska „Lesy a klíma“, výsadba a zvyšovanie zdravých lesov,
školenie lesníkov v otázkach vplyvu zmeny klímy, organizovanie spoločných slovensko-ukrajinských terénnych
podujatí a vzájomné študijné cesty s cieľom naučiť sa najlepšie postupy pri správe odolných a lepšie prispôsobivých
lesov na zmeny klímy a zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o úlohe lesov pri riešení otázok zmeny klímy.