V súvislosti so zmenou klímy pozorujeme v našich geografických podmienkach počas letných mesiacov regionálny nárast teploty vzduchu so zvýšeným obsahom vodnej pary, čo sa následne odráža v častejšej frekvencii výskytu mimoriadne až extrémne vysokých denných úhrnov atmosferických zrážok. Intenzita zrážok v okolí Belianskych Tatier je ešte špecifickejšia.

Naplno sa sila prívalových zrážok následkom výnimočne prudkej búrky prejavila v Zadných Meďodoloch a v Tatranskej Javorine v roku 2018, kde spôsobila veľké materiálne škody. Za jeden deň tu vtedy napršala desatina priemerných ročných zrážok. Extrémnym prejavom počasia sa zabrániť nedá, avšak pravidelne realizovanými preventívnymi protipovodňovými opatreniami, je možné rozumne predchádzať ich negatívnym následkom.

Majetkový správca našich lesov, spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., zabezpečil na ochranu lesov a infraštruktúry v nich v uplynulom prázdninovom období preventívne protipovodňové opatrenia. Pozostávali z menej náročných prác v podobe opráv a čistenia záchytných zariadení – odrážok na dažďovú prívalovú vodu – na lesných cestách a zvážniciach. Medzi náročnejšie opatrenia (finančne, materiálovo alebo technologicky) možno zaradiť kúpu 50-tich kusov železných certifikovaných odrážok, ktoré boli vymenené za pôvodné drevené. Umiestňovali sa na starej Kotlinskej ceste, Fľakovskej ceste a na lesnej ceste Kotka. Výmena odrážok sa uskutočnila za účelom trvalejšieho efektu, keďže drevené odrážky skôr podliehajú poškodeniu a vyžadujú si tiež väčšiu starostlivosť.

K ďalším prácam, ktoré boli v spišskobelianskych lesoch vykonané, patrí oprava poškodených mostov v lokalite Tatra a pri čistiarni odpadových vôd v Ždiari. Lesníci opravili aj zničené zábradlie na moste staršej asfaltovej zeleno-značenej cyklotrasy v smere na Tatranské Matliare a zosuv lesnej cesty Vojenská nad Lendakom, kde osadili aj železný priepust. Materiál na opravu zosuvu bol zo stromov, ktoré vznikli ako prebytočný materiál počas minuloročného budovania cyklochodníka z Tatranskej Kotliny v smere do Ždiaru. Ako uviedol konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., Ing. František Pisarčík: ,,V roku 2019 plánujeme vynaložiť na preventívne opatrenia finančné prostriedky vo výške 15 000 eur. V prípade, že sa podarí začať s realizáciou opravy mosta v Babej doline, ktorý je v havarijnom stave, bude táto suma oveľa vyššia.” 

Okrem lesných ciest sa spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., na svoje náklady stará aj o časť zeleno-značeného turistického chodníka, ktorý je v správe Štátnych lesov TANAP-u, v smere od Tatranskej Kotliny – Čarda po majetkovú hranicu – vodný tok Hučava v dĺžke 1 km. V lokalite vysokohorskej chaty Plesnivec sa na vlastné náklady o údržbu turistického chodníka stará chatár Ján Matava.

Menu