V závere leta v mesiaci august 2021 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak, zážitkový program pre seniorov S lesníkom do lesa. Tento program bol súčasťou sprievodných akcií 15. ročníka celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2021 pri príležitosti 150. rokov samostatného lesníctva na Slovensku.

Keďže seniori dokážu pozitívne výchovne ovplyvňovať najmenších – vlastné vnúčatá, lesníci pripravili zážitkovo-vzdelávacie aktivity aj pre najstaršiu skupinu obyvateľov, od ktorej sa v konečnom dôsledku častokrát je čo učiť. Pri bývalej lesnej škôlke Rauš sa aj za účasti viceprimátorky mesta Spišská Belá Mgr. Marty Britaňákovej, stretlo viac ako štyridsať seniorov zo Spišskej Belej a z Podolínca. Zúčastnení boli rozdelení do dvoch skupín a pod vedením lesných pedagógov boli zapojení do programu, ktorý bol zameraný na všetky zmysly človeka. Seniori sa zároveň dozvedeli aj dôležité slovenské lesnícke medzníky, ale aj také, ktoré sa viažu špeciálne na územie mestských lesov.

Významný bol napr. rok 1872, kedy sa zjednotila terajšia výmera mestských lesov so susedmi. V roku 1890 bol vyhotovený prvý Lesný hospodársky plán pre mestské lesy, ktorý dnes poznáme pod názvom Program starostlivosti o les. Jeho autorom bol polesný Johann Budofszky. Významný je aj 17. február 1921 – dátum, kedy bola do prevádzky uvedená lesná železnica smerujúca zo Spišskej Belej do Lendaku. Po tejto železnici sa prepravovalo drevo na pílu v Spišskej Belej. Svojho času zamestnávala až 300 ľudí a v roku 2021 sme si pripomenuli už sto rokov od jej kolaudácie. V roku 1925 mesto kúpilo lesné pozemky a pasienky v časti Pálenica nad Lendakom o výmere 554 ha. Z novodobého pohľadu bol významný aj rok 1993 resp. 1994, kedy boli mestu Spišská Belá prinavrátené užívacie práva a zároveň aj povinnosti v súvislosti so starostlivosťou o lesné pozemky. Smutná spomienka sa viaže ku dňu 19. november 2004, kedy víchrica zničila stromy, okrem iného, aj na ploche 800 ha v lokalite medzi Šarpancom a Tatranskou Kotlinou.

Výbornú náladu na stretnutí seniorov s lesníkmi umocnilo príjemné letné počasie aj občerstvenie, ktoré zabezpečili zamestnanci spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o. Na záver podujatia bola pri príležitosti dožitých 70. rokov života ocenená pani Anna Háberová z Lendaku, ktorá ešte aj v súčasnosti po dlhých rokoch praxe v lese, pracuje na mestských lesoch v lesnej škôlke. Zo strany seniorov odzneli už tradične aj krásne ľudové piesne.

Ing. František Pisarčík, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.