Spoločné terénne školenie „Cesty k zdravým lesom”

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Lesmi Mesta Spišská Belá s.r.o. zorganizovalo v dňoch 21.-23.9.2022 spoločné terénne školenie pre obhospodarovateľov lesov, v lokalite Vysokých Tatier, pod názvom „Cesty k zdravým lesom”. 

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo poskytnutie najaktuálnejších poznatkov lesníckeho výskumu z oblasti pestovania, ochrany lesa a ukážok dobrej lesníckej praxe s dôrazom na prírode blízke hospodárenie v lesoch smerujúce k zvýšeniu stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v regióne.

Kladne možno hodnotiť vysoký záujem o túto aktivitu zo strany štátnych obhospodarovateľov, ako aj subjektov neštátneho sektoru, ako napríklad ProSilva Slovensko, Mestské lesy Krupina a Košice zástupcovia urbárov tatranského regiónu. Rovnako pozitívna je aj spolupráca, ktorú v rámci školenia deklarovali a prakticky ukázali zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, či Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Z diskusie možno odvodiť pár dobrých príkladov pre lesnícku a ochranársku prax z územia pôsobnosti lesov mesta Spišská Belá. Ide napríklad o ponechanie stromov na dožitie, či diskusiu o tom, že deklarujú ponechanie miest, na ktorých nebude vyhlásený bezzsásah a bude na nich realizovaný rozumný lesnícky manažment prírode blízkym spôsobom.

Praktické zručnosti si účastníci vyskúšali priamo v teréne a to napríklad pri odhade hektárového počtu stromčekov, zásoby uhlíka a drevnej hmoty, či drevinového zloženia na založených demonštračných plochách. Práve praktické riešenia a interaktívne komunikačné prvky medzi účastníkmi a lektorom, vo forme riešenia týchto úloh, považovali všetci za prospešné a hodnotili ich veľmi pozitívne.

Spoločné terénne školenie sa konalo v rámci riešenia projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“, HUSKROUA/1701/LIP/009. Mestské lesy ako partner v rámci projektu tento rok vysadili 54000 kusov stromčekov, vykonali 46 ha ochrany proti burine a 30 ha prerezávok. Okrem týchto aktivít pokračujú v rekonštrukcii podkrovia v budove na Šarpanci na historicko-edukačnú miestnosť lesnej pedagogiky, ktorá má byť ukončená do konca tohto roka, taktiež financovaná z projektu.