Štát zaplatil mestu 193 tis. EUR za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch

Okresný úrad v Prešove vyhovel žiadosti Mesta Spišská Belá a začiatkom tohto roka rozhodol o priznaní majetkovej ujmu vo výške 193 296 EUR za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch. V uvedenej sume sú aj náklady za spracovanie podkladov pre uplatnenie si tejto ujmu vo výške takmer 1700 EUR, ktoré zaplatili mesto (náklady na znalecký posudok).  Uvedená ujma sa týka obmedzenia hospodárenia v mestských lesoch nachádzajúcich sa v národnej prírodnej rezervácii Belianske lúky v 5. stupni ochrany a v Národnej prírodnej rezervácii Pálenica v 5. stupni ochrany za obdobie rokov 2015 a 2016.

Žiadosť o priznanie tejto ujmu vrátane potrebných súvisiacich dokumentov pripravili Lesy mesta Spišská Belá s.ro. a jej riaditeľ (konateľ) Ing. František Pisarčík, ale podať ju muselo mesto ako vlastník lesa.

Uvedené financie už boli uhradené na účet mesta začiatkom marca. Ide o financie, ktoré mesto môže použiť na akýkoľvek účel (nie sú zo zákona účelovo viazané na žiadny presný účel), nakoľko ide o ujmu spôsobenú vlastníkovi lesa (mestu), a nie o dotáciu určenú pre obnovu lesa. Ale podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka, mesto použije tieto peniaze vo výške 190 tis. EUR výlučne pre potreby mestských lesov, najmä na obnovu lesa. Mesto postupne poskytne tieto financie ako účelovú dotáciu z rozpočtu mesta pre mestskú spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.. O ich konkrétnom časovom a vecnom použití rozhodne vedenie spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, ktorá priebežne bude žiadať mesto o uvoľnenie potrebnej sumy z tejto ujmy. Podľa vyjadrenia riaditeľa Lesov mesta Františka Pisarčíka, tieto financie sa použijú postupne v priebehu 2-3 rokov. Pre rok 2018 poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 8. marca už schválili z tejto ujmy dotáciu vo výške 50 tis. EUR na obnovu lesných porastov.

Mesto bude môcť požadovať ujmu za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch za iné lesné porasty v budúcich rokoch dovtedy, kým nebude vyhlásená zonácia na území TANAP-u. Potom už požadovanie finančnej ujmy natrvalo nahradí platenie pravidelného ročného nájomné za tie lesné pozemky, na ktorých bude obmedzené hospodárenie z titulu ochrany prírody (nájomné bude mestu platiť štát).