Spišská Belá,  01. jún 2023 – Prvý júnový víkend sa v Spišskej Belej bude niesť v znamení osláv 30. výročia založenia Lesov mesta Spišská Belá. Pri tejto príležitosti bude v piatok 2. júna otvorená jedinečná Historicko-edukačná miestnosť lesnej pedagogiky. Hlavný program spojený s odovzdávaním pamätných plakiet sa uskutoční v sobotu 3. júna. Počas celého dňa budú pre verejnosť pripravené sprievodné akcie mesta Spišská Belá.

Otvorenie Historicko-edukačnej miestnosti lesnej pedagogiky v budove sídla mestských lesov na Šarpanci, je realizované  v rámci medzinárodného projektu „CESTY K ZDRAVÝM LESOM“  s cieľom zvyšovania  povedomia odbornej i laickej  verejnosti o dopadoch klimatickej zmeny a možnostiach ich zmierňovania smerom k zlepšeniu životného prostredia na Ukrajine aj na Slovensku.

Celý priestor je rozčlenený na dve vzájomne sa prelínajúce časti. V prvej časti je inštalovaná historická expozícia s tematickými okruhmi:   Lesy v okolí Spišskej Belej, ich história a súčasnosť, Lesná železnica zo Spišskej Belej do Lendaku a Lesná lanovka na trati Podspády – Lendak. Tieto objekty sú späté s minulosťou regiónu a vtlačili mu osobitý historický ráz v podobe zachovalých predmetov, budov, fotografií, či pamätí ľudí. Druhá časť – edukačná miestnosť je určená na realizáciu praktických aktivít vzdelávacích programov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy.

Živou a rastúcou spomienkou na otvorenie učebne bude výsadba troch stromov pred budovou sídla  na Šarpanci. Ako svedectvo realizácie celého procesu  pre budúce generácie bude uložená časová schránka. Miestnosť bude slúžiť širokej verejnosti. Medzi pozvanými hosťami sú partneri projektu zo Slovenska a Ukrajiny.

Hlavný program osláv bude 3. júna 2023 v kinosále v Spišskej Belej. Jeho súčasťou bude odborná  konferencia na tému ochrany lesov, spojená s premiérou krátkeho filmu mapujúceho históriu lesnej železnice a lesnej lanovky v regióne. Na záver budú odovzdané pamätné plakety osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestských lesov za posledné tri dekády.

Lesy mesta Spišská Belá už tridsať rokov spravujú lesný majetok obyvateľov regiónu. V súčasnosti spoločnosť obhospodaruje  4685 ha lesných pozemkov v troch lesných obvodoch: Fľak, Lendak a Ždiar. Územie mestských lesov je súčasťou Tatranského národného parku, súčasťou siete NATURA 2000 s 13 chránenými  biotopmi vtákov a 8 chránenými biotopmi rastlín. Základnou filozofiou je manažment  v zmysle zásad trvalo udržateľného hospodárenia.

Celé podujatie organizujú Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. pod záštitou mesta Spišská Belá a v spolupráci s partnermi: Lesy SR, š.p. – Lesnícke a drevárske múzeum a Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Prílohy

File Veľkosť súboru Počet stiahnutí
pdf článok1 776 KB 91
pdf Tri dekády mestských lesov v Spišskej Belej 1 MB 12
pdf Ako sa správať v lese MSL Spišská Belá - leták 1 MB 12