Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č.3/2011zo dňa 7.4.2011 vydaného MsZ v Spišskej Belej a Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o..

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.

Úvodné ustanovenia

Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o..

II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku a uzatvorenej kúpnej zmluvy na hnuteľný majetok mesta, a to:

Osobný automobil:  RENAULT TRAFIC

Objem motora:       2464 cm3

Výkon motora:         107 kW

Palivo:        diesel

Rok výroby:  2008

Dátum prvej evidencie:   21.4.2008

Farba:  červená

Počet miest na sedenie:  9

Výrobné číslo vozidla/karosérie/:  VF1JLBJB684296733

Počet najazdených kilometrov :    222281 km

Platnosť STK a EK do:    11.2020

Minimálna cena osobného automobilu je:  700 €

 

III:

Časový plán súťaže

 1. Vyhlásenie súťaže dňom: 27.2.2020
 2. Obhliadku osobného motorového vozidla môžete vykonať v pracovných dňoch od 28.2. – 6.3.2020 (tel. kontakt: +421 940 426 943).
 3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže dňa: 13.3.2020 do 14:00 hod.
 4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po skončení doby zverejnenia.
 5. Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od vyhodnotenia návrhov komisiou.
 6. Uzatvorenie kúpnych zmlúv do 10 dní od vyhodnotenia návrhov komisiou.

 

 

IV.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle Lesov Mesta Spišská Belá dňa: 27.2.2020
 2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 3. Ak víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu do 10 dní od vyhodnotenia návrhov, predaj osobného automobilu bude ponúknutý ďalším navrhovateľom v poradí.
 4. Požadovaná cena je cena minimálna.
 5. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v článku VII. týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk v termínoch podľa článku III., odseku 3. týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 7. Vyhlasovateľ Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ustanovenou komisiou vyhodnotí predložené návrhy najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia predkladania návrhov súťaže.
 8. Vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 5 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenia výsledkov súťaže.
 10. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami, tak ako bola vyhlásená.
 11. Záujemca má možnosť nahliadnuť do vyhlásenia VOS, ktoré sa nachádza v budove Lesov Mesta Spišská Belá s.r.o., v úradných hodinách.
 12. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
 13. V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený.
 14. Navrhovateľ podaním ponuky potvrdzuje, že sa s predmetom obchodnej verejnej súťaže oboznámil, je mu stav predmetu hnuteľnosti dostatočne známy a taktiež bol ešte pred ukončením súťaže podrobne oboznámený s možnosťami budúceho využitia hnuteľného majetku.
 15. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou v súťaži.
 16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

 

 

V.

Podmienky predaja

 1. Cena za osobné motorové vozidlo bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy.
 2. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude osobné motorové vozidlo ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

 

Kritéria hodnotenia návrhov

 1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena hnuteľného majetku predložená navrhovateľom.
 2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
 3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za hnuteľný majetok rozhodne skorší termín podania návrhu.
 4. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude vyzvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 5. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach mesto Spišská Belá oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
 6. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

 

VII.

Podanie ponuky/návrhu

 

 1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenska 30,  059 01 Spišská Belá

s  viditeľným označením – textom:

NEOTVÁRAŤ – NÁVRH  NA  ODKÚPENIE HNUTEĽNÉHO  MAJETKU – AUTOMOBIL

 1. Poverený zamestnanec vyznačí na obálke ,,Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
 2. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:
 3. Presné označenie navrhovateľa
 • Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č.,
 • Fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č.)
 1. cenový návrh,
 2. doklad o uhradení zábezpeky,
 3. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok tak ako stojí a leží za cenu ním navrhnutú, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
 4. ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný ( u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
 5. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

 

V Spišskej Belej dňa 26.2.2020

Ing. František Pisarčík

konateľ spoločnosti

Menu